Menu

Dokumenty Szkolne Wewnątrzszkolny System Oceniania Statut Zespołu Szkół Sportowych Punktowy System Oceny Zachowania Szkolne stypendium

Dokumenty Szkolne

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

„Nie każdego stać na osiągnięcie mistrzostwa, ale każdego stać na wysiłek jak największego możliwego przybliżenia się doń”

/Kotarbiński/

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH w REWALU

 

 

Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.04.1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. 200r. Nr 6, poz. 72).

 

Znowelizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobie oceniania…

 

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I

 

Cel i zakres oceniania

 

ROZDZIAŁ II

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

 

ROZDZIAŁ III

 

Ocenianie

 

ROZDZIAŁ IV

 

Ocena zachowania ucznia

 

ROZDZIAŁ V

 

Promowanie i klasyfikowanie

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

 

ROZDZIAŁ VII

 

Warunki ukończenia szkoły

 

ROZDZIAŁ I

CEL I ZAKRES OCENIANIA

 

§ 1

 

1. Oceniamy postępy uczniów (nie jego braki), wskazując uczniowi, co osiągnął dobrze, co zrobił dobrze. Będziemy go informować:

·         o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

·         pomagać w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

·         motywować do dalszej pracy,

·         dostarczać rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów,

·         umożliwiać nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

2. Każdy  nauczyciel winien być „agentem pozytywnego pokrzepienia”. Docenienie w dziecku jego mocnych stron, to zysk dla obu stron; ucznia i nauczyciela.

Koncentrujemy się nawet na małych osiągnięciach i zaletach ucznia, dostrzegamy i podkreślamy pozytywy. Te zdarzenia stymulują poczucie własnej wartości. Pozytywny obraz siebie jest niezbędny każdemu, a szczególnie naszym wychowankom. Aby go osiągnąć, muszą wytrwale pracować nad sobą. Nauczyciel winien wskazać wychowankowi odpowiednie przykłady pracy nad sobą.

 

3. Przy współpracy z rodzicami szkoła winna budować program oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, adekwatnych do rozpoznawania potrzeb. Pomocny w osiągnięciu tego ma być wewnątrzszkolny system oceniania postępów-bieżące ocenianie uczniów.

 

 

§ 2

 

1. Elementami wewnątrzszkolnego systemu oceniania są:

 • wymagania edukacyjne oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych),
 • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,
 • ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
 • sposoby sprawdzania postępów uczniów,
 • egzaminy klasyfikacyjne,
 • ustalenie rocznych i semestralnych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 3

 

 

1. Nauczyciele, wychowawcy na początku każdego roku szkolnego (do 30.09) informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Nauczyciel w gimnazjum uzgadnia kontrakty i podaje kryteria na poszczególne oceny-rodzicom i uczniom.

Nauczyciele omawiają warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.

 

2. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Nauczyciele potwierdzają to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

§ 4

 

Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.

Obowiązująca skala stopni obejmuje pięć pozytywnych wartości.

 

Wymagania odpowiadać będę poszczególnym stopniom:

 • dopuszczający
 • dostateczny
 • dobry
 • bardzo dobry
 • celujący

Wymagania konieczne (K)       na ocenę dopuszczający obejmuje treści nauczania:

- niezbędne w uczeniu danego przedmiotu,

- potrzebne w życiu,

Wskazują one braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także w znacznym stopniu wiadomości podstawowych.

 

Wymagania podstawowe (P)    na stopień dostateczny obejmuje elementy treści:

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

- łatwe dla ucznia mało zdolnego,

- o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

- często powtarzające się w programie nauczania,

- dające się wykorzystać w szkolnych sytuacjach i pozaszkolnych,

- określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

- proste i uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

Warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.

 

Wymagania rozszerzające (R)       na stopień dobry obejmują treści:

- istotne w strukturze przedmiotu,

- bardziej złożone niż treści zaliczone do wymagań podstawowych,

- przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

- wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników.

 

Wymagania dopełniające (D)    na stopień bardzo dobry obejmuje pełny zakres określonych programem nauczania. Są to treści:

- złożone, trudne, ważne do opanowania,

- wymagające korzystania z różnych źródeł,

- umożliwiające rozwiązywanie problemów,

- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

- jest to pełne opanowanie programu.

 

Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący, obejmują treści:

- znacznie wykraczające poza program nauczania,

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

- wynikające z indywidualnych zainteresowań,

- zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

 

Wymagania edukacyjne określono na podstawie standardów osiągnięć ustalonych centralnie, programów nauczania i kryteriów występujących w literaturze.

 

Załącznikiem nr 1 WSO są wymagania programowe na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania.

 

§ 5

 

Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

Uczniowi, który uczęszcza na religię (etykę) do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 

ROZDZIAŁ III

OCENIANIE

 

§ 6

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

 

2. Ważne są w sprawdzaniu postępów uczniów są:

- formy

- częstotliwość

- narzędzia

- zasady

Kontrola umożliwia poznanie:

- czy i ile uczeń pamięta

- rozumie i potrafi

- czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności

 

3. Formy kontroli

- zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie kontrolę (kontrola ustna),

- dawanie uczniom poleceń (wykonanie zadań, ćwiczeń), które uczniowie wykonują ustnie lub pisemnie w zeszycie lub na tablicy,

- prace klasowe w postaci wypracowania, zadań, dyktand,

- stosowanie nauczycielskich sprawdzianów, bądź wystandaryzowanych testów osiągnięć szkolnych,

- obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych,

- szacowanie wytworów pracy,

- analiza notatek sporządzonych w zeszycie,

- praca domowa ucznia,

Aby otrzymać prawidłową odpowiedź na pytanie należy poprawnie formułować pytania, wypowiadać pytania głosem silnym, z dobrą dykcją. Pytanie powinno być skierowane do wszystkich uczniów, gdyż wówczas mobilizuje ich uwagę i pobudza do myślenia.

 

Należy unikać błędów:

- pytań niejasnych, sugerujących odpowiedź,

- pytań o kilka kwestii jednocześnie,

- zadawanie następnego pytania, mimo braku odpowiedzi na poprzednie,

- braku poprawy odpowiedzi błędnej.

 

Pytania formułować należy podmiotowo, stosując polecenia:

- przedstaw,

- wyjaśnij,

-scharakteryzuj,

- uzasadnij,

- porównaj,

- oceń,

Takie polecenia ukierunkowują proces myślowy ucznia, sugerują zagadnienia, jakie poruszyć w odpowiedzi.

Kontrola musi być prowadzona systematycznie i równomiernie rozłożona na cały okres.

 

4. Ocenie podlegają różne rodzaje aktywności uczniów. Stosując pracę w grupach i prezentację projektu kierujemy się kryteriami oceny.

 

5. Uczeń musi być oceniany przynajmniej raz w miesiącu. Dopuszcza się zapisu ocen poza dziennikiem w przypadku n-li wychowania fizycznego przy ocenianiu testów sprawnościowych .

 

6. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej pisemnej kontroli wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisem w dzienniku.

Termin ustala z innymi uczącymi by w ciągu dnia nie było więcej niż jedna praca klasowa lub sprawdzian.

W ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć dwie prace pisemne trwające całą lekcję lub dwie godziny.

Sprawdzian pisemny obejmujący materiał z ostatnich dwóch lekcji może być nie zapowiedziany (warunek – jest to w tym dniu jedyna praca pisemna).

Kartkówka obejmuje temat ostatniej lekcji i nie musi być zapowiedziana, ilość kartkówek w jednym dniu może być nieograniczona.

 

7. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej, sprawdzianu.

 

8. Praca klasowa musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał.

 

9. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni.

 

10. Uczeń i jego rodzice otrzymują prace do wglądu (prace zostają w szkole do końca danego roku szkolnego).

 

11. Prace klasowe są obowiązkowe.

 

12. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać ich z całą klasą, to powinien uczynić to w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.

 

13. Poprawa prac klasowych ocenionych na niedostateczny jest obowiązkowa, a ocenionych na dopuszczający jest dobrowolna ( w ciągu tygodnia od rozdania prac)

Uczeń pisze ją tylko raz.

Punktacja jest taka sama, jak za pracę pierwotną.

Otrzymana ocena jest ostateczna.

 

14. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nie odrobienia pracy domowej, bądź braku zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń w ciągu okresu i jednego nie przygotowania się do lekcji.

Fakty te zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.

W przypadku nie poinformowania nauczyciela może otrzymać ocenę niedostateczną.

 

15. Oceny mają jednakową wartość. Zapisujemy je w kolejności otrzymywania. Oceny za prace klasowe notujemy kolorem czerwonym, a sprawdziany i testy kolorem zielonym.

Tymi kolorami zapisujemy również tematy lekcji w dzienniku w przypadku pracy klasowej i sprawdzianu.

 

16. Uzasadniamy uczniom i jego rodzicom wystawioną ocenę (na ich prośbę). Ocena pracy pisemnej (literackiej) powinna zawierać komentarz.

 

§ 7

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć i dostosować wymagania, o których mowa w § 4, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego, dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

2. Przy ustalaniu oceny z w-f, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 8

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego , informatyki, zajęć komputerowych

Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor zespołu na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej albo innej poradni specjalistycznej.

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”.

W przypadku zwolnienia w trakcie trwania roku szkolnego postanawia się:

- jeżeli zwolnienie dotyczy początkowych miesięcy okresu, to nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia sprawdzianu i ustalenia oceny okresowej lub rocznej.

- jeżeli zwolnienie dotyczy końcowych miesięcy okresu (mimo, że uczeń ma oceny), wpisuje się na koniec okresu lub roku „zwolniony(a)”.

 

2. Dyrektor szkoły, na wniosek (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem , w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 9

 

1.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny opisowej i ocen klasyfikacyjnej.

 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust.5.

 

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w dwóch semestrach:

I semestr –  od 01.09. do końca stycznia

II semestr –od  01.02. do zakończenia roku szkolnego

 

§ 10

 

Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, przestrzegając swój przedmiotowy system oceniania oraz zasady WSO, a ocenę zachowania – wychowawcy klas.

 

§ 11

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

 

 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień dopuszczający – 2
 • stopień niedostateczny – 1

 

2. W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen przez stosowanie „+” i „-”. Zabrania się stosowania”+ i –„ przy ocenach semestralnych i końcowo rocznych.

 

3. Nauczyciel przedmiotu może stosować punktową ocenę, która na koniec musi być przeliczona na oceny. Opracowany przez nauczyciela system punktowy zatwierdza dyrektor zespołu przed rozpoczęciem roku szkolnego i informuje o przedsięwzięciu radę pedagogiczną. Nauczyciel zapoznaje również z systemem uczniów, ich rodziców oraz wychowawcę klasy.

 

4. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz ustalenia jednej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania.

 

Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące:

- postępów ucznia, efektów jego pracy,

- napotykanych przez niego trudności w realizacji do możliwości i wymagań edukacyjnych,

- potrzeb rozwojowych ucznia,

- nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

W ramach każdej z tych czterech grup informacji proponuje się uwzględnić następujące sfery rozwoju ucznia:

- rozwój poznawczy (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, umiejętności przyrodniczo-geograficzne),

- rozwój artystyczny,

- rozwój fizyczny,

- rozwój społeczno-emocjonalny

Roczna ocena opisowa z zajęć  edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień .

 

a)      zachowanie w grupie:

- nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

- reagowanie na polecenia nauczyciela,

- umiejętność współpracy w grupie,

- przestrzeganie szkolnych zasad i norm społecznych,

 

b)      zachowanie przy pracy:

- tempo i jakość pracy,

- uczestnictwo w lekcji i stopień zaangażowania w pracy,

- porządek w miejscu pracy,

- systematyczne przygotowanie się do lekcji (pamiętanie o swoich obowiązkach).

 

c)      kultura osobista

- kulturalny sposób bycia i wyrażania się,

- uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze i na wycieczkach,

- poszanowanie mienia szkolnego, osobistego i społecznego.

 

Na wniosek rodziców lub wychowawcy po uzyskaniu zgody  Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas I-II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

 

5.Na 3 tygodnie przed końcem semestru nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i za jego pośrednictwem rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną

- wpis w zeszycie i dzienniku na ostatniej stronie; informacje rodzice poświadczają podpisem,

- w przypadku braku podpisu nauczyciel zgłasza wychowawcy,

- wychowawca kontaktuje się z rodzicami i przekazuje informację,

- w przypadkach „skrajnych” wysyłamy informację pisemną z potwierdzeniem odbioru przez sekretariat szkolny.

 

6. Na tydzień przed radą pedagogiczną po I i II semestrze należy poinformować uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych.

 

7. Ocena za II semestr uwzględnia całoroczną pracę ucznia.

 

8. Na 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego, lecz nie później niż w pierwszym tygodniu czerwca, wychowawca klasy na zebraniu informuje rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów (nauczyciele przedmiotów informują na piśmie wychowawcę).

 

9. Uczeń ma prawo do ponownego przeanalizowania jego osiągnięć i poinformowania go o decyzji w sprawie oceny.

Prośbę zgłasza nauczycielowi przedmiotu, bądź wychowawcy podczas lekcji na tydzień przed radą pedagogiczną. Nauczyciel odnotowuje fakt w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel przedmiotu wydaje decyzję o poprawie oceny z przedmiotu zgodnie z zawartym kontraktem i przedmiotowym systemem oceniania.

 

10. Na koniec każdego semestru uczeń i rodzice otrzymują informacje zawierające:

- wyniki klasyfikacji,

- zainteresowania dziecka,

- jego zdolności,

- możliwości, bądź ograniczenia,

- poczucie własnej wartości,

- postępy w nauce i efekty jego pracy,

- napotkane trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych, propozycje działań pomocnych w pokonywaniu przez ucznia trudności,

- relacje z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły,

- informacje o przestrzeganiu zasad i norm współżycia społecznego,

- ustaloną ocenę z zachowania popartą (jakie cechy i postawy zdaniem wychowawcy powinien w sobie uczeń doskonalić i rozwijać, co ewentualnie zwalczać i ograniczać).

Forma informacji – dowolna.

 

11. Wprowadza się obowiązkową dokumentację:

 

a)      wychowawcy klasy

- plan pracy wychowawcy klasowego, wynikający z programu wychowawczego szkoły i programu rozwoju – do 30.09. – przedstawiony dyrekcji zespołu,

- arkusze obserwacji w dowolnej formie.

 

b)      nauczyciele przedmiotów

- program nauczania ujęty w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania,

- plan pedagogiczny osiąganych umiejętności na danym etapie kształcenia,

- kryteria ocen, bądź kontrakt,

- spostrzeżenia o pracy uczniów w dowolnej formie.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

 

Od dnia 01.09.2013 r. obowizuje Punktowy System Oceny Zachowania

 

ROZDZIAŁ V

PROMOWANIE I KLASYFIKOWANIE

 

§ 13

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 14

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców .

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli jego osiągnięcia ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskały oceny klasyfikacyjne końcowo roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (pranymi opiekunami).

 

6. Laureaci ostatniego stopnia konkursu przedmiotowego w gimnazjum i szkole podstawowej otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną (semestralną i końcową).

 

7. Uczeń, który nie spełnia warunków w p. 3, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastosowaniem p.2 i p.17.

 

8. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

9. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

10. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

- realizujący indywidualny tok nauki lub program,

- spełniający obowiązek szkolny poza szkołą,

 

12. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nie klasyfikowany”.

 

§ 15

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.2 i p.16.

 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem p. 16 i p. 17.

 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem p. 16.

 

§ 16

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowana została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu roku szkolnego.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

·         w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę z danych zajęć edukacyjnych,

·         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń     Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami .

 

4. W skład komisji wchodzą:

 • w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych:

- dyrektor, jako przewodniczący

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

- dwóch nauczycieli prowadzących te same przedmioty lub pokrewne

 

 • w przypadku oceny z zachowania:

- dyrektor, jako przewodniczący,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w tej samej klasie,

- pedagog,

- przedstawiciel samorządu szkolnego,

- przedstawiciel rady szkoły,

 

5. Ustalona przez komisję ocena z zajęć edukacyjnych i ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem p/ 17.

 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,

- termin sprawdzianu, posiedzenia komisji,

- zadania sprawdzające, pisemne prace ucznia, informację o ustnych odpowiedziach, wynik głosowania,

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego , poprawkowego z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

8. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

 

§ 17

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika , zajęcia techniczne , plastyka , muzyka , zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych .

 

3. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma formę zajęć praktycznych.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych .Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami .

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych obowiązkowych zajęć w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor, jako przewodniczący,

- nauczyciele zajęć edukacyjnych dla odpowiedniej klasy,

 

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice.

 

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji, imię i nazwisko,

- termin egzaminu klasyfikacyjnego,

- zadania egzaminacyjne,

- wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o ustnych i informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Egzamin poprawkowy

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub dwóch może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki), zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego najpóźniej w ostatnim dniu zajęć szkolnych oraz z wpisem do dziennika lekcyjnego do przekazania zakresu materiału objętego egzaminu, przygotowanego przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

 

4. Egzaminy poprawkowe przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w p. 4b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołania nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,

- termin egzaminu,

- pytania egzaminacyjne,

- ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (stanowi to integralną część arkusza ocen).

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem p. 9.

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, odnotowując powyższy fakt w arkuszu ocen, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

 

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

 

§ 18

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej , na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych . których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Ponadto przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu obejmującego wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego , określonej  w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół .

 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 p. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 19

 

Sprawdzian, egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy. Szczegółowy przebieg określa szkolna instrukcja .

 

§ 20

 

Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu.

Informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu i egzaminu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową.

 

§ 21

 

Sprawdzian i egzamin przeprowadza się w kwietniu , w terminie ustalonym przez komisję okręgową. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora szkoły, który jest przewodniczącym komisji. Komisja okręgowa przygotowuje arkusz do sprawdzianu i egzaminu.

 

§ 22

 

Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu i egzaminu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu w terminie do 31.08. danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum, oraz przystępuje do sprawdzianu, egzaminu w następnym roku.

 

§ 23

 

Wyniki sprawdzianu, egzaminu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisany do ewidencji.

Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostatecznym

 

§ 24

 

Wyniki sprawdzianu, egzaminu nie wpływają na ukończenie szkoły.

Wyniki sprawdzianu, egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach, komisja okręgowa przesyła do szkoły do dnia 10.06. każdego roku, w  przypadku, o którym mowa w p& 22 do dnia 31.08 danego roku.

 

§ 25

 

Protokoły przebiegu sprawdzianu, egzaminu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 26

 

Komisja egzaminacyjna zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg sprawdzianu, egzaminu. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, egzaminu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu, egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Rozstrzygniecie dyrektora jest ostateczne.

 

§ 27

 

Świadectwo ukończenia szkoły, wydaje szkoła, którą uczeń ukończył w danym roku.

Mapa

Galeria zdjęć