Menu

Dokumenty Szkolne Procedura - projekty edukacujne

Procedura - projekty edukacujne

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

w Gimnazjum w ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH

im. Kpt. Ż.W. Konstantego Maciejewicza

 

 

Podstawa   prawna: 

Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej z   dnia   20  sierpnia  2010r. zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i  sposobów  oceniania,  klasyfikowania i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów  i  egzaminów w szkołach publicznych.(Dz. U. nr156 poz. 1046)

 

I.   Postanowienia ogólne

 1. Uczniowie gimnazjum obowiązkowo realizują projekty edukacyjne na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r.
   
 2. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków (np. dostęp do komputerów, Internetu i zasobów bibliotecznych).
   
 3. Projekty edukacyjne są realizowane przez uczniów w klasie drugiej. W szczególnych sytuacjach ich realizacja może zostać wydłużona, nie później jednak niż do zakończenia I semestru nauki w klasie trzeciej.
   
 4. Temat zrealizowanego projektu, wraz z uogólniającą oceną zaliczył / nie zaliczył, jest wpisany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.
   
 5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu, wówczas jednak uczeń lub jego rodzice (prawni opiekuni) muszą, do 30 maja ostatniego roku nauki w gimnazjum, wybrać temat tego projektu, który ma być wpisany na świadectwie.
   
 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (zdrowotnych lub losowych), na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku realizacji projektu. W takiej sytuacji uczeń na świadectwie ukończenia szkoły będzie miał wpis zwolniony / zwolniona .

 

II.   Zadania Dyrektora szkoły

 1. Odpowiada za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
   
 2. Powołuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego koordynatora projektów.
   
 3. Określa  i zatwierdzaw porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w szkole.
   
 4. Decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
   
 5. Rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
   
 6. Może, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, zmienić zapisy niniejszych procedur, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

III.   Zadania szkolnego koordynatora projektów

 1. Koordynatorem projektu jest nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły.
   
 2. Udziela nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu edukacyjnego.
   
 3. Upowszechnia informacje na temat szczegółowych warunków realizacji projektów na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej.
   
 4. Zbiera od nauczycieli propozycje tematów projektów, sporządza ich listę zbiorczą, przedstawia ją dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnia na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
   
 5. Monitoruje stan realizacji projektów.
   
 6. Sprawuje nadzór nad dokumentacją projektów.
   
 7. Organizuje, przy pomocy opiekunów projektu, publiczną prezentację projektów.
   
 8. Podsumowuje na koniec roku szkolnego realizację projektów i przedstawia dyrektorowi szkoły  i radzie pedagogicznej zbiorcze sprawozdanie.

 

IV.  Zadania opiekuna projektu

 1. Dokonuje wyboru tematyki projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej.
   
 2. Informuje szkolnego koordynatora o temacie projektu, celach, etapach realizacji, terminie planowego zakończenia projektu oraz sposobach i terminie prezentacji.
   
 3. Omawia z uczniami zakres tematyczny i cele projektu, dokumentację i zasady jej prowadzenia oraz sposoby i kryteria oceny projektu.
   
 4. Dokonuje podziału uczniów na zespoły projektowe (o ile nie zrobił tego wychowawca).
   
 5. Przygotowuje i uzupełnia odpowiednią dokumentację (np. kontrakt dla uczniów, karty projektu, karty oceny projektu i samooceny uczniów, sprawozdanie z realizacji projektu).
   
 6. Prowadzi konsultacje dla uczniów realizujących projekt.
   
 7. Monitoruje prace zespołów realizujących projekt.
   
 8. Konsultuje się z wychowawcą klasy w sprawie realizacji projektu i oceny uczniów.
   
 9. Bierze udział  i pomaga w organizacji publicznej prezentacji projektu.
   
 10. Dokonuje oceny projektu oraz indywidualnej oceny każdego ucznia w tym ewaluacji zwrotnej informującej ucznia o jego mocnych i słabych stronach.

 

V.   Zadania wychowawcy klasy

 1. Informuje uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o zasadach realizacji oraz warunkach i kryteriach oceniania projektu.
   
 2. Działania związane z projektem wychowawca może prowadzić w trakcie godzin wychowawczych.
   
 3. Prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, a w szczególności:
  • dzieli uczniów na grupy projektowe (o ile nie zrobił tego opiekun projektu),
  • pilnuje, by każdy uczeń klasy dokonał wyboru tematu,
  • monitoruje udział uczniów w pracach zespołu, kontaktując się z opiekunem
  • projektu.
    
 4. Konsultuje się z opiekunami projektów w sprawie oceny zachowania uczniów.
   
 5. Informuje rodziców o postępach prac oraz ocenie uczniów.
   
 6. Prowadzi odpowiednie zapisy w dokumentacji szkolnej związanej z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (tj. w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen, na świadectwach i innych dokumentach ustalonych przez szkołę).

 

VI.   Zadania uczniów realizujących projekt

 1. Dokonuje wyboru tematu projektu, zapoznaje się z jego celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.
   
 2. Wspólnie z opiekunem projektu omawia oraz ustala zasady współpracy i podziału zadań w grupie.
   
 3. Czynnie uczestniczy w realizacji projektu i wywiązuje się z podjętych  i wyznaczonych zadań.
   
 4. Dokumentuje zrealizowane zadania w kartach projektu lub innych ustalonych przez szkołę dokumentach.
   
 5. Publicznie prezentuje projekt po jego zakończeniu i w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
   
 6. Dokonuje samooceny.
   
 7. W przypadku, kiedy uczeń nie określi zespołu, tematu i nie złoży deklaracji, opiekun włącza go do określonego zespołu uwzględniając zainteresowania i zdolności.

 

VII.   Realizacja projektów

 1. Do końca roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym uczniowie będą realizować projekty, Rada Pedagogiczna ustala temat przewodni, biorąc pod uwagę wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły oraz realizują podstawę programową.
   
 2. W terminie do 20 września nauczyciele - opiekunowie projektów zgłaszają szkolnemu koordynatorowi, a ten dyrektorowi szkoły propozycje tematów projektów wraz z celami, opisem problematyki i dokumentacją wymaganą podczas realizacji projektu.
   
 3. W terminie do 30 września koordynator sporządza listę tematów i udostępnia ją uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
   
 4. Na pierwszym zebraniu rodziców uczniów klas II wychowawcy klas informują szczegółowych zasadach realizacji projektów, zawartych w niniejszych procedurach oraz o kryteriach oceniania zachowania zawartych w statucie szkoły.
   
 5. W terminie do 15 października uczniowie dokonują wyboru tematu projektu oraz opiekuna. Tematyka projektu, z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia oraz sposobu prezentacji wraz ze wskazaniem opiekuna jest zgłaszana do koordynatora projektu.
   
 6. Koordynator przedstawia tematykę realizacji projektów dyrektorowi szkoły. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorą pod uwagę możliwości i warunki jakimi dysponuje.
   
 7. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu wspólnie z uczniami ustala czas trwania projektu, formy pracy, sposób zbierania informacji, dokumentowania prac, zasad współpracy, podziału zadań w zespole, sposoby i kryteria oceniania oraz prezentacji projektu. Opracowuje instrukcję realizacji danego projektu   oraz opracowuje kontrakt podpisywany z uczniem-realizatorem projektu.
   
 8. Dopuszcza się modyfikację w  projekcie i zmiany terminów, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiają realizację.
   
 9. Uczniowie realizują projekty w zespołach liczących 3 - 6 osób.
   
 10. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

·  losowy,

·  poprzez samodzielny dobór uczniów,

·  poprzez wybór wychowawcy klasy lub opiekuna projektu, zgodnie z ustalonymi

·  wcześniej kryteriami.

 1. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektu określa opiekun projektu, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 tygodnie i nie dłuższy niż do końca roku szkolnego, w którym projekt jest realizowany (do 7 miesięcy).
   
 2. Realizacje projektu może przebiegać podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych wg wcześniej ustalonego harmonogramu.
   
 3. Zespoły mogą rozwiązywać różne problemy, ten sam problem lub części składowe jednego problemu.
   
 4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmianę opiekunów projektów oraz modyfikację listy projektów realizowanych w danym roku szkolnym, czy też terminów zakończenia projektów. Decyzję o zmianach w pracy nad projektem podejmuje koordynator projektów, po rozmowie z opiekunem projektu i po konsultacji z dyrektorem szkoły.
   
 5. Projekt kończy się publiczną prezentacją, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z koordynatorem i dyrektorem szkoły np. „Dzień projektów” – czy będzie to jeden dzień, czy każdy z opiekunów osobno przygotuje.
   
 6. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kontrakt z uczniami, kartę projektu, arkusze samooceny i oceny projektu, sprawozdanie z realizacji projektu oraz inne dokumenty, które opiekun projektu uzna za niezbędne do jego realizacji. Uczeń jest poinformowany o formie i kryteriach oceny od samego początku pracy nad projektem.
   
 7. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w szkole.

 

VIII.   Ocena projektu

 1. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na jego ocenę zachowania. Ocena ta jest uwzględniona w tym semestrze, w którym uczeń zakończył realizację projektu. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia zawiera WSO.
   
 2. Oceny projektu dokonuje opiekun projektu, po konsultacji z wychowawcą i ewentualnie z innymi nauczycielami oraz określa zasady oceniania przedmiotowego uczniów realizujących projekty edukacyjne.
   
 3. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
  • poziom wykonania zadań,
  • pracę zespołową i indywidualną ucznia,
  • sposób dokumentowania projektu,
  • sposób prezentacji,
  • samoocenę ucznia.
    
 4. Ocena udziału ucznia w realizacji projektu ma formę opisową i jest wyrażona stopniem szkolnym. Forma i kryteria oceny muszą być  znane uczniowi od początku realizacji projektu.
   
 5. Ocena jest odrębna dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i powinna zawierać informację zwrotną dla ucznia o jego słabych i mocnych stronach.
   
 6. Ocena kończy się stwierdzeniem uogólniającym zaliczył / nie zaliczył i jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
   
 7. Jeśli projekt lub jego część jest związany z programem nauczania danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest nauczycielem danego przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu po konsultacji z opiekunem projektu i po zapoznaniu się z oceną, o której mowa w pkt. 3.
   
 8. Doświadczenia zdobywane w kolejnych latach pozwolą dopasować formułę projektu do realiów funkcjonowania szkoły oraz zmian jakie zachodzić będą w szkole.

Mapa

Galeria zdjęć